Logiikka ja juridinen argumentaatio

Lakiasiaintoimisto Oikeushovin ainutlaatuisin piirre on logiikan hyödyntäminen juridisessa argumentaatiossa ja toimeksiantojen jäsentämisessä. Tästä seuraa asiakkaillemme useita etuja:

  • Vaatimusten looginen perustelu riitatilanteessa
  • Vaikeasti hahmotettavien kohteiden (kuten immateriaalioikeuksien) täsmällinen jäsentäminen
  • Edellisen seurauksena asioiden selkeä ja ymmärrettävä ilmaisumuoto sekä argumentaatio, jota on hyvin vaikea kumota
  • Sopimusehtojen kattavuuden täsmällinen analyysi

Looginen perustelu

Looginen argumentaatio takaa asiakkaamme näkökannalle jutun aihepiiristä riippumatta vahvimmat mahdolliset perustelut. Vahvat perustelut antavat tuomioistuimessa huomattavan etulyöntiaseman vastapuoleen nähden ja tuovat lisävarmuutta myös erilaisiin lupa- ja rekisteröintiprosesseihin.

Logiikan hyödyt käyvät selkeästi ilmi tarkasteltaessa oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteita: Tuomioistuinten ja muiden viranomaisten ratkaisuissa on kyse lain soveltamista tosiseikkoihin. Lain sisältö perustuu lakitekstin tulkintaan ja näyttö tosiseikoista todisteiden tulkintaan. Tulkinta puolestaan perustuu argumentaatioon.

Argumentaatiolla tarkoitetaan johtopäätöksen perustelemista todeksi tai oikeaksi kuulijan hyväksymiin oletuksiin nojautuen. Juridisessa argumentaatiossa jutun asianosainen pyrkii perustelemaan sen, että juuri hänen esittämänsä tosiseikat ja laintulkinta on otettava päätöksenteon pohjaksi, ja vielä lisäksi sen, että tämä johtaa hänen vaatimaansa ratkaisuun. Argumentaatio on kaiken juridiikan kivijalka.

Käytännön kokemus on osoittanut, että vahva ja johdonmukainen perustelu on paras mahdollinen takuu jutun suotuisalle ratkaisulle. Loogisesti todistettu argumentti on väistämättä tosi. Siksi se on vahvin mahdollinen perustelu.

Täsmällinen jäsentäminen

Logiikka ei ole pelkkää päättelyä ja argumentaatiota. Se on myös erinomainen työkalu vaikeasti hahmotettavien objektien jäsentämiseen. Ilman loogisia metodeja abstraktien kohteiden analyysi jää lähes poikkeuksetta summittaiseksi hapuiluksi. Looginen analyysi toimii vertauskuvallisesti ilmaistuna ”kohteen lähemmän tarkastelun mahdollistavana rakennustelineenä”.

Ilmaisun selkeys

Loogisesti rakentuneet näkemykset ovat selkeitä, pelkistettyjä ja täsmällisiä. Niiden ilmaiseminen ja ymmärtäminen on helppoa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että logiikka tekisi asioista sinänsä yksinkertaisia. Sen avulla on kuitenkin mahdollista erottaa tehokkaasti olennainen epäolennaisesta, jolloin vaikeankin asian ymmärtäminen helpottuu huomattavasti.

Looginen osaamisemme

Toimistomme perustajalla, Rami Hovilla on yli kymmenen vuoden kokemus loogisten metodien soveltamisesta juridiikkaan sekä teoriassa että käytännössä. Hän on syventänyt argumentaatiotaitojaan useissa eri tiedekunnissa, teoreettisen filosofian ja matematiikan laitoksilla sekä itsenäisen tutkimuksen parissa.